المان های قالب

برند گرید - استایل پیشفرض

سامسونگ
پاناسونیک
Star
Rossmax
Omron
EasyGluco
Bluer
Beurer
المان های قالب

برند گرید - همراه با خط حاشیه

سامسونگ
پاناسونیک
Star
Rossmax
Omron
EasyGluco
Bluer
Beurer
المان های قالب

برند گرید - هاور ساده

سامسونگ
پاناسونیک
Star
Rossmax
Omron
EasyGluco
Bluer
Beurer
المان های قالب

برند گرید - هاور چندگانه

سامسونگ
پاناسونیک
Star
Rossmax
Omron
EasyGluco
Bluer
Beurer
المان های قالب

برند ها حالت کاروسل - استایل پیشفرض

المان های قالب

برند کاروسل - دارای خط حاشیه

المان های قالب

برند ها به همراه پس زمینه

سامسونگ
پاناسونیک
Star
Rossmax
Omron
EasyGluco
Bluer
Beurer
المان های قالب

لیست لینک برندها